Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

 

I. Záruční doba a reklamace

Záruční doba na zboží je 24 měsíců.

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy při jejím uzavření prostřednictvím prostrostředků komunikace na dálku dle ust. §53 odst.7 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

Kupující má nárok na reklamaci v případě, že se vady projeví do 24 měsíců od převzetí zboží. Je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných zjevných vadách musí učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Nebo bez odkladu po projevení vady. Má právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho převzetí.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Reklamace budou vyřízeny v souladu s ustanovením § 19 odst.3) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

II. Nárok na reklamaci se nevztahuje na:

1. Poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí).
2. Opotřebování zboží z povahy produktu běžným užíváním a opotřebením časem.
3. Škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem.
4. Škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Veškerý textil s potiskem perte na 30°C naruby, nikdy nežehlete přes potisk, ihned po vyprání vytáhněte z pračky, nenechávejte jej mokrý společně s ostatním prádlem. Nepužívejte agresivní prací prášky, chemicky nečistěte ani nebělte.

Vadné zboží zašlete spolu s popisem vady a kopií faktury (potvrzení objednávky zaslané emailem) do 3 dnů od jeho převzetí, v původním obalu na reklamační adresu. Zboží bude vyměněno, event. bude vrácena částka za zboží vč. poštovného.

Výměna zboží za jinou velikost, event. za jiné zboží stejné ceny je možné do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží zašlete na reklamační adresu, uveďte jakou velikost požadujete, či jaké jiné zboží ve stejné ceně. Zboží bude vyměněno, event. vrácena částka za zboží bez poštovného. Poštovné vracíme v případě našeho pochybení.

Chybějící zboží: V případě chybějícího zboží nás kontaktujte e-mailem. Zboží Vám bude bezplatně zasláno.

Žádost o vrácení částky za zboží vždy písemně s vlastoručním podpisem přiložit k objednávce spolu s kopií faktury.

 

III. Všeobecné obchodní podmínky

Dodací doba zboží je nejdéle do 30 dní, ale snažíme se být rychlejší. Při nekompletnosti objednávky zákazníka kontaktujeme.

Objednávka přes systém GoPay a platba on-line: V případě, že se během objednávky a platby on-line nepodaří Vašemu prohlížeči spojit s platební bránou GoPay, přes kterou realizujeme všechny elektronické platby, a na e-mail Vám přijde potvrzení objednávky, pošlete prosím částku (celková cena objednávky) uvedenou v potvrzené objednávce (je doručena na Váš e-mail) na číslo účtu 8900221083, kód banky 2600 (Citi Bank) a informujte nás e-mailem, že Vaše platba byla odeslána. Jakmile částka dorazí, Vaše zboží bude obratem odesláno na Vaší doručovací adresu. Děkujeme za pochopení.

Provozovatelem portálu extra.rockandpop.cz je:

Alfedus, spol. s r.o.

Kancelář/Office
Hradešínská 36
101 00  Praha 10 – Vinohrady
Czech Republic

Tel/fax.: +420 272 735 963
E-mail: info@alfedusmusic.cz

IČO: 25685287
DIČ: CZ25685287

Bankovní spojení: číslo účtu 8900221083, kód banky 2600 (Citi Bank)

Pro zahraniční bankovní styk: IBAN: CZ 42 2600 0000 0089 0006 9034, SWIFT: CITICZPX
Adresa banky: Citibank Europe plc, organizační složka,  Bucharova 2641/14, 158 02  Praha 5 – Stodůlky, Czech Republic

Sídlo/Invoice Address
Pod Kavalírkou 42
150 00  Praha 5
Czech Republic


Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Alfedus, spol. s r.o. IČ 25685287 se sídlem Hradešínská 36, Praha 10 – Vinohrady. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Hradešínská 36, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, email: info@alfedusmusic.cz, telefon: +420 272 735 963.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas (od 25.5.2018) se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečenými hesly (které si může zákazník přenastavit sám), šifrováním, zálohami apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu (od 25.5.2018) prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.